Weekly News

Machiel van der Kuijl ONTWIKKELINGEN

Sociale innovatie in de logistiek

Bij zijn inauguratie wond EVO-leerstoelhouder en hoogleraar Supply Chain Management Jack van der Veen er een aantal jaar geleden geen doekjes om. Refererend aan een onderzoek naar het innovatieve vermogen van de diverse topsectoren in Nederland, stelde hij dat in de topsector logistiek verreweg de minste sociale innovatie plaatsvond. Hij verklaarde dat, kort gezegd, aan de hand van de dominante sturingsmechanismen tussen partijen in de logistieke keten: marktmacht en prijs. Het ‘ik’, concludeerde hij, is belangrijker dan het ‘wij’. Zoeken naar een gezamenlijk belang, verbinding en win-win, verliezen het nog altijd van deze twee drijfveren. Het probleem is dat dit een rem op innovatie zet en zorgt voor inefficiëntie in de keten, met alle kosten van dien.

Omgekeerd vindt sociale innovatie dus wél daar plaats waar partijen in de keten bereid zijn elkaar op te zoeken en vast te houden, op basis van een gemeenschappelijk doel en met oog voor het welbegrepen eigenbelang. Dat zien we bijvoorbeeld als het gaat om het duurzamer maken van de logistieke operatie. De succesvoorbeelden zijn die van opdrachtgevers en logistiek dienstverleners die een langjarige samenwerking aangaan en gezamenlijk een business case ontwikkelen. Daarbij ontdekken zij vaak dat ze soms nog een derde partner, bijvoorbeeld de overheid, nodig hebben om de juiste randvoorwaarden voor de succesvolle uitrol te scheppen. We zien sociale innovatie ook waar partijen de gemeenschappelijke ambitie ontwikkelen om het werken in magazijnen voor vele duizenden werknemers veiliger en gezonder willen maken. Zo ontstond er in de loop van de afgelopen jaren een community – van toonaangevende bedrijven, belangenorganisaties, opleiders en de overheid – die recentelijk een Code Gezond en Veilig Magazijn ontwikkelden die nu dé standaard in de logistieke sector is. We zien het ook waar opdrachtgevers en logistiek dienstverleners in het wegvervoer samen verantwoordelijkheid willen nemen voor eerlijke beloning van chauffeurs en een keurmerk in de markt zetten dat dit bevordert. En we zien het tot slot waar diezelfde partijen samen een steentje bijdragen aan efficiency in de keten door de digitale vrachtbrief te ontwikkelen en in gebruik te gaan nemen.

Innovatie op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, goed opdrachtgever- en werkgeverschap en digitalisering zijn per definitie sociale innovaties. Zonder enige twijfel dragen ze bij aan een verbetering van de logistieke resultaten en daarmee aan de uitgangspositie van de hele onderneming. Macht en prijs zijn sterke en noodzakelijke drijvers. Maar wil je in de logistiek écht verder komen, dan zijn lef, creativiteit, leiderschap en samenwerking dat net zozeer.

Feit

Machiel van der Kuijl is algemeen Directeur van EVO en Fenedex, de ondernemersverenigingen samen opkomen voor de logistieke en exportbelangen van 15.000 in Nederland gevestigde handelaren en producenten.

Delen

Journalist

Related articles